Rezerviraj

Pravila usluga

1. Opće odredbe

SALAŠ ZA PSE obrt je registriran za ostale osobne uslužne djelatnosti,koji uključuje: usluge skrbi za kućne ljubimce kao što su hranjenje, njega i treniranje kućnih ljubimaca. Usluga se vrši na adresi koja je evidentirana u obrtnom registru. 

Ovim dokumentom Pravila usluga uređuju se pravni odnosi između obrta SALAŠ ZA PSE i korisnika usluga ili vlasnika kućnih ljubimaca. ( u daljnjem tekstu i ostalim dokumentima obrta - VLASNIKa se smatra ona osoba koja je predala kućnog ljubimca sa svim potrebnim dokumentima na skrb i potpisala). Važeći dokumenti obrta SALAŠ ZA PSE su; CJENIK usluga, PRAVILA usluga, UGOVOR usluga i Standardni operativni postupci (SOP), potrebni dokumenti su objavljeni na mrežnim stranicama obrta, a svi se nalaze i mogu dobiti na uvid u prostorijama obrta SALAŠ ZA PSE. 

Izrazi koji se koriste u ovim pravilima a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

2. Uvjeti korištenje usluga

Osnovni uvjeti za korištenje usluga kod obrta SALAŠ ZA PSE su:

2/1 -OBAVEZNO da kućni ljubimac ima važeći dokument (putovnicu) za kućne ljubimce, ( ukoliko je zakonom propisana za vrstu za koju se traži usluga )

2/2 -OBAVEZNO da je kućni ljubimac mikročipiran, ( ukoliko je zakonom propisana za vrstu za koju se traži usluga )

2/3 -OBAVEZNO da su kućni ljubimici redovito cijepljeni protiv zaraznih bolesti i bjesnoće, ( ukoliko je zakonom propisana za vrstu za koju se traži usluga )

2/4 -OBAVEZNO da je kućni ljubimac tretirana protiv vanjskih i unutarnjih nametnika ( buhe, krpelji, gliste.......) 

2/5 -OBAVEZNO je da ljubimac ima ogrlicu cijelo vrijeme boravka na smještaju

2/6 -OBAVEZNO da je da je kućni ljubimac stabilnog zdravstvenog stanja, ( u slučaju sumnjivog ponašanja/izgleda - pružatelj usluge može odbiti primiti na usluge). Ukoliko se utvrdi da kućni ljubimac boluje od zarazne bolesti, Vlasnik odgovara za naknadu štete koja obuhvaća troškove liječenja drugih životinja i sve druge potrebne izdatke prouzrokovane bolešću svog kućnog ljubimca.

2/7 -OBAVEZNO da je kućni ljubimac socijaliziran ( u slučaju da se tokom vremena na skrbi pojave problemi u ponašanju i to npr. agresivnost, napad, nelagoda u druženju i slični simptomi prema djelatnicima obrta ili drugim kućnim ljubimcima, OBAVEZNO će biti smješten u posebno za to predviđenu prostoriju gdje će se i dalje propisno brinuti o njemu što se tiče ishrane i vode, ali bez mogućnosti izlaska na otvoreni dio posjeda i bez mogućnosti direktnog kontakta s osobljem i drugim kućnim ljubimcima.

2/8 -Vlasnika smo dužni odmah obavijestiti o bilo kakvom poduzetom vanrednom provedenom postupku, usmeno i pismeno putem navedenih podataka.

 

3. Prijem kućnih ljubimaca

3/1 -prilikom primopredaje kućnih ljubimaca na smještaj kod obrta SALAŠ ZA PSE, Vlasnik mora popuniti i potpisati UGOVOR sa svim potrebnim podacima gdje Vlasnik garantira za potpunost i istinitost upisanih podataka. Obrt SALAŠ ZA PSE može omogućiti unaprijed popunjavanje UGOVORa na svojim mrežnim stranicama pa ga vlasnik može unaprijed popuniti i donijeti ili ispuniti prilikom primopredaje. Obje strane potpisuju dokumente na primopredaji.

3/2 -vlasnik potvrđuje potpisom UGOVORa da je upoznat sa Cjenikom i Pravilima usluga koje pruža obrt SALAŠ ZA PSE te ih u potpunosti prihvaća i razumije.

3/3 -sklopljeni UGOVOR u kojem se obrt SALAŠ ZA PSE obavezuje pružiti Vlasniku kućnog ljubimca uslugu skrbi sukladno ovim pravilima, dok se Vlasnik obavezuje za pruženu uslugu obrtu SALAŠ ZA PSE platiti naknadu određenu Cjenikom koji je važeći na dan prijave ili rezervacije.

3/4 -kod prijema kućnog ljubimca, Vlasnik i odgovorna osoba obrta SALAŠ ZA PSE izvršit će na uobičajen način pregled kućnog ljubimca te utvrditi fizičko i psihičko stanje kućnog ljubimca.

3/5 -vlasnik kućnog ljubimca može opunomoćiti bilo koju osobu za preuzimanje kućnog ljubimca kod pružatelja usluge. Opunomoćenik uz predočenje osobne iskaznice i ovjerene punomoći od strane vlasnika potpisuje prijem u UGOVORu. Opunomoćenik je osobno dužan platiti sve nastale troškove i uslugu u ime vlasnika. U ovom slučaju se osoba OPUNOMOĆENIK smatra VLASNIKOM.

3/6 -vlasnik kućnog ljubimca, potpisom UGOVORa dozvoljava za sebe i kućnog ljubimca fotografiranje, video snimanje za cijelo vrijeme boravka na i oko posjeda obrta SALAŠ ZA PSE i korištenje tih materijala za objavljivanje u svrhu reklamiranja za potreba obrta Salaš za pse osim ako je u UGOVORu naznačio da ne dozvoljava.

3/7 -ukoliko je ustanovljeno da je sa kućnim ljubimcem sve u redu i da su svi potrebni dokumenti uredno popunjeni i potpisani, odgovorna osoba obrta SALAŠ ZA PSE izdaje kopiju UGOVORa Vlasniku o prijemu kućnog ljubimca na usluge skrbi, a original zadržava sebi za evidenciju.

 

4. Pružanje usluge

4/1 -Djelatnici i suradnici obrta SALAŠ ZA PSE obavezni su čuvati i ophoditi se prema kućnim ljubimcima na način da su zaštićeni njihovi životi, zdravlje i dobrobit u skladu važećim zakonima pravilnicima i deklaracijama o pravima i dobrobiti životinja,te sa posebnom pažnjom uslugu učiniti što ugodnijom.

4/2 -Djelatnici i suradnici obrta SALAŠ ZA PSE moraju poštovati uz redovne potrebe i dodatne obaveze i poseban tretman ili zahtjeve Vlasnika kućnog ljubimca ukoliko su navedeni

4/3 -Za svakog kućnog ljubimca koji je pod terapijom potrebno je voditi evidenciju o davanju lijekova ili drugih preparata prema danim podacima iz UGOVORa.

4/4 -Ukoliko Vlasnik kućnog ljubimca nije obavijestio pružatelja usluge o potrebama liječenja i popunio podatke o potrebnoj terapiji i načinu davanja u UGOVORu , tada obrt SALAŠ ZA PSE ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne posljedice nastale ne liječenjem.

4/5 -obrt SALAŠ ZA PSE se obavezuje na čuvanje kućnog ljubimca unutar ograđenog prostora posjeda kako bi se onemogućilo nekontrolirano kretanje. Isto tako Vlasnik kućnog ljubimca može kod prijema naznačiti da želi da mu kućni ljubimac NE DOLAZI u nikakav kontakt s drugim kućnim ljubimcima koji se nalaze kod pružatelja usluge, tada se dogovara poseban tretman i dodatna naknada.

4/6 -Za vrijeme boravka kod obrt SALAŠ ZA PSE kućni ljubimac će dobiti hranu;

-onu koju dostavi Vlasnik, a prema količini i rasporedu koju je odredio (u slučaju nedovoljne količine nastaviti će se ishrana s hranom koja je u ponudi i ista će se naplatiti prema važećem Cjeniku)

-ukoliko je ishrana koju osigurava obrt SALAŠ ZA PSE tada je količina i raspored prema navedenim uvjetima iz Cjenika

4/7 -svakom kućnom ljubimcu na skrbi osigurat će se neograničena količina svježe vode.

 

5. Odjava kućnog ljubimca 

5/1 -Pri primopredaji kućnog ljubimca iz obrta SALAŠ ZA PSE odgovorna osoba kućnog ljubimca predaje isključivo Vlasniku. Odgovorna osoba obrta SALAŠ ZA PSE zadržava pravo uskraćivanje predaje kućnog ljubimca trećim osobama koje nemaju kopiju UGOVORa ili punomoć Vlasnika.

5/2 -Osoba koja će preuzeti kućnog ljubimca mora imati kopiju UGOVORa i važeći dokument s fotografijom; osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola.

5/3 -Prije odjave kućnog ljubimca, Vlasnik i odgovorna osoba obrta SALAŠ ZA PSE izvršit će pregled kućnog ljubimca, te će potpisati UGOVOR s točno navedenim vremenom o odjavi. Osoba koja preuzima kućnog ljubimca je kod primopredaje obavezna ODMAH podmiriti naknadu za pruženu uslugu skrbi i sve moguće nastale troškove koji idu na teret Vlasnika.

5/4 -Obrt SALAŠ ZA PSE ne snosi nikakvu odgovornost nakon preuzimanja kućnog ljubimca od strane Vlasnika. Eventualne promjene u težini, ponašanju ili navikama, nakon preuzimanja, fiziološki su odgovor na stresnu situaciju dužeg ili kraćeg boravka u novoj sredini.

 

6. Troškovi usluga i drugi vezani troškovi

6/1 -Naplata usluga koje pruža obrt SALAŠ ZA PSE izvršit će se  prema važećem cjeniku na dan prijave ili prema važećem cjeniku na dan plaćanja prilikom rezervacije.

6/2 -u slučaju da dođe do nepredviđenih situacija (npr. šteta bilo koje vrste na opremi ili objektu, Liječnički troškovi ) Vlasnik se obavezuje na plaćanje istih a koju je prouzročio njegov kućni ljubimac za vrijeme pružanja usluga, a na koje pružatelj usluge nije nikako mogao utjecati da iste spriječi.

6/3 -u slučaju nepodmirenja cjelokupnog opravdanog iznosa za pružene usluge i eventualne nepredviđene troškove obrt SALAŠ ZA PSE zadržava pravo odbiti predati kućnog ljubimca Vlasniku i obrt SALAŠ ZA PSE ima pravo zadržavanje kućnog ljubimca sukladno odredbama Zakona o obaveznim odnosima, sve dok mu Vlasnik ne podmiri sve troškove nastale za vrijeme korištenja usluge, a u slučaju potrebe ima mogućnost pokretanja prisilne naplate preko javnog bilježnika i odvjetnika uz obračun dodatnih troškova po ovim postupcima.

6/3 -Ukoliko dođe do nenajavljenog kašnjenja za preuzimanje kućnog ljubimca od strane Vlasnika više od jednog sata, dodatno se obračuna jedan dan iste usluge prema Cjeniku.

6/4 -Ukoliko dođe do nenajavljenog kašnjenja za preuzimanje kućnog ljubimca od strane Vlasnika više od jednog dana, dodatno se obračuna svaki idući dan u dvostrukom iznosu prema Cjeniku.

6/5 -U slučaju izvanrednih intervencija, dolazak ili odlazak veterinaru Vlasnika psa obavezuje se podmiriti sve nastale troškove.

6/6. -Sve ostale usluge i uvjete koje ne obuhvaća ovaj pravilnik biti će dodatno dogovorene u duhu poštenog i korektnog odnosa i suradnje, a na zadovoljstvo obje strane.

 

7. Cjenik usluga i naplata

7/1 -Cjenik usluga objavit će se na mrežnim stranicama i u prostorijama obrta SALAŠ ZA PSE.

7/2 -Naplata usluga je moguća u  gotovini, na bankovni račun, karticama i ostalim bezgotovinskim sredstvima.

7/3 -obrt SALAŠ ZA PSE zadržava pravo izmjene cijena.

7/4 -Uvjeti rezervacije: rezervacija je prihvatljiva s uplatom 30% predujma od vrijednosti odabranih usluga kod rezervacije na našoj stranici, nakon prijave e-mailom ili osobnim dolaskom. Povrat predujma u punom iznosu je moguć do 15 dana prije početka rezerviranog termina, nakon isteka roka nema mogućnosti povrata uplaćenog predujma. Ujedno pružatelj usluge je U SLUČAJU KAŠNJENJA NA PRIJEM KORISNIKA obavezan 24 sata biti u mogućnosti pričekati prijem, s tim da će se naknada obračunati prema vremenu na rezervaciji. U slučaju nedolaska nakon 24 sata navedenog u rezervaciji, ista se smatra otkazanom i za nju nema mogućnosti povrata uplaćenog predujma..

 

8. Završne odredbe

8/1 -Ako se Vlasnik kućnog ljubimca ne odazove, odnosno ne dođe po svoga kućnog ljubimca u roku od 2 dana, a od dana kad je trebao preuzeti svoga kućnog ljubimca biti će prijavljen nadležnom tijelu za napuštanje i zanemarivanje kućnih ljubimaca. Napuštanje kućnih ljubimaca kažnjava se novčanom kaznom u iznosu 30.000,oo do 50.000,oo kuna prema članku 86. stavak 1./točka 3. i 9., iz Zakona o zaštiti životinja

8/2 -Ako Vlasnik u roku od 15 dana od dana kada je bio dogovoren termin za preuzimanje ne dođe po svoga kućnog ljubimca, kućni ljubimac sa smatra napuštenom životinjom, te postaje vlasništvo obrta SALAŠ ZA PSE i biti će udomljen kod drugih vlasnika prema ZZŽ-u u suradnji s nadležnim skloništem za životinje.

8/3 -Svi troškovi smještaja kućnog ljubimca u razdoblju do 15 dana biti će obračunati na teret Vlasnika kućnog ljubimca.

8/4 -obrt SALAŠ ZA PSE ne snosi nikakvu odgovornost za infektivna i parazitska oboljenja i bolesti koje su nastale prije dolaska korištenja usluge, a pas je bio u stadiju inkubacije, kao i ukoliko je do istog došlo tijekom korištenja usluge. obrt SALAŠ ZA PSE nije odgovorna za nastale zdravstvene probleme kod stanja koja je nemoguće predvidjeti, preventirati, dijagnosticirati i uspješno tretirati (stanje šoka, anafilaktičkih i drugih alergijskih reakcija, akutne dilatacije želuca, indigestije, invaginacije i zapetljaje crijeva, moždanog i srčanog udara, opstruktivne urolitijaze i drugih sličnih urgentnih stanja čiju će procjenu obaviti nadležni dežurni veterinar. U ovakvim slučajevima obrt SALAŠ ZA PSE će učiniti sve neophodno i primjereno kako bi posljedice za kućnog ljubimca bile minimalne.

8/5 -obrt SALAŠ ZA PSE nije odgovoran za promjene u zdravstvenom stanju psa, što uključuje promjene uslijed neke nezgode, osim ukoliko je isto skrivljeno pružanjem usluga a protivno pravilima.

8/6 -obrt SALAŠ ZA PSE nije odgovoran ako nesterilizirana ženka ostane skotna tijekom pružanja usluge, a da pri prijemu i u ugovoru nije napomenuto / označeno da je ženka u tjeranju.

8/7 -Za slučaj spora između Vlasnika kućnog ljubimca i obrt SALAŠ ZA PSE - nadležan je Općinski sud u Vinkovcima.

8/8 -Pravilnik od 5 stranica, 8 članaka stupa na snagu danom donošenja.

U Marincima, 05. 06. 2024.